Voorafgaand:

In het kader van de Gebruikersovereenkomst krijgt Etrix toegang tot persoonsgegevens waarvoor de Gebruiker de verwerkingsverantwoordelijkheid draagt en Etrix zal optreden als een verwerker. De Gebruiker bepaalt immers het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens en Etrix verwerkt deze in opdracht en overeenkomstig de instructies van de Gebruiker.

 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 dienen partijen een contractuele regeling te sluiten m.b.t. de verwerking van deze persoonsgegevens, waar deze overeenkomst (“de Verwerkersovereenkomst) voor bedoeld is.

 

Artikel 1 – Voor de toepassing van deze Verwerkersovereenkomst gelden de volgende definities:

Gebruiker” of “Verantwoordelijke voor de verwerking”: de klant van Etrix BV bedoeld in artikel 1 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden Egnite.io, i.e. de professionele klant van Etrix BV die met deze laatste een overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van de software Egnite.io.

Etrix” of “Verwerker”:  ETRIX BV, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Ringlaan 4 bus 2, met ondernemingsnummer 0774.779.481

Gebruikersovereenkomst”: De overeenkomst afgesloten tussen de Gebruiker en Etrix voor het gebruik van Egnite.io, een software as a service toepassing voor verkopers die producten aanbieden op Bol.com en deze verkopers moet toelaten meer inzicht te verwerven in hun verkopen teneinde hun verkopen naar een hoger niveau te tillen en dewelke wordt beheerst door de Algemene Gebruiksvoorwaarden Egnite.io die aan de Gebruiker werden ter kennis gebracht en door de Gebruiker werden aanvaard.

 

Artikel 2 – Principes m.b.t. de gegevensverwerking 

De Verwerker verbindt er zich toe om:

 

Artikel 3 – Verplichtingen van de Gebruiker 

De Gebruiker verbindt zich ertoe om:

 

Artikel 4 – Details betreffende de gegevensverwerking

4-1 Onderwerp en aard

De Verwerker voert de volgende verwerkingsactiviteiten uit ten behoeve van en overeenkomstig de instructies van de Gebruiker:

Het verzamelen, opslaan, toegankelijk maken van persoonsgegevens door middel van de software Egnite.io waarvoor de Gebruiker een Gebruikersovereenkomst met de Verwerker heeft afgesloten.

  

4-2 Doel

De verwerking gebeurt teneinde de Gebruiker toe te laten de software Egnite.io te gebruiken in al zijn functionaliteiten met inbegrip van:

 

4-3 Duur van de verwerking

De verwerking  zal plaatsvinden zolang de Gebruikersovereenkomst met de Gebruiker van toepassing is.

De persoonsgegevens worden bewaard tot het beëindiging van de Gebruikersovereenkomst.

 

4-4 Categorieën van betrokkenen

 

4-5 Soort persoonsgegevens

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De Verwerker is ten aanzien van de Gebruiker aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een bewezen inbreuk op de verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst, of de verplichtingen van de sub-verwerkers onder deze Verwerkersovereenkomst. De aansprakelijkheid van de Verwerker als gevolg van een bewezen inbreuk door de Verwerker of sub-verwerker op deze Verwerkersovereenkomst is alleszins beperkt tot de vergoedingen betaald door de Gebruiker aan de Verwerker gedurende een periode van twaalf (12) maanden die de inbreuk voorafgaan in het kader van de Gebruikersovereenkomst.

 

Artikel 6 – Bijlage

Deze Verwerkersovereenkomst vormt een bijlage bij de Gebruikersovereenkomst tussen partijen en zij maakt er integraal deel van uit. Voor hetgeen niet in deze bijlage wordt geregeld, blijft de Gebruikersovereenkomst onverkort van toepassing.

 

 

 

Voor Etrix BV                                                                Voor de Gebruiker