Etrix BV is gehecht aan uw privacy. Bij het gebruik van onze website Egnite.io en onze Egnite software kunnen gegevens worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: GDPR). Met deze privacy policy willen wij u informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt en de rechten die u heeft m.b.t. deze verwerking.

1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Etrix BV, met maatschappelijke zetel te Ringlaan 4 bus 2, 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0774.779.481.

U kan ons bereiken op onderstaand adres, per e-mail en telefoon:

Ringlaan 4 bus 2, 2600 Antwerpen, BELGIË

e-mail: info@egnite.io

 

2. Categorieën persoonsgegevens die worden  

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld: naam, adres, e-mailadres, btw-nummer, financiële gegevens (nummer bankkaart of kredietkaart, Ideal account), telecommunicatiegegevens, IP-adres, API.

 

3. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Onze dienstverlening bestaande uit het aanbieden van de software Egnite.io als SAAS-toepassing, facturatie en boekhouding, klantenbeheer met inbegrip van de opvolging van abonnementen.

Het beantwoorden van vragen gesteld via het contactformulier.

 

4. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer de verwerking ondersteund wordt door een rechtsgrond, te weten: wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven, wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten, wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang, of om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen.

De persoonsgegevens van wie met ons in een contractuele relatie, in het bijzonder van onze klanten, worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant. Het meedelen van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten. Het niet-verstrekken ervan kan het leveren van onze diensten verhinderen of beperken.

De persoonsgegevens van betrokkenen die niet met ons in een contractuele relatie staan (onder meer betrokkenen die het contactformulier op de website Egnite.io invullen) worden verwerkt op grond van de toestemming van de betrokkene. Het invullen van het contactformulier impliceert toestemming van de betrokkene tot verwerking van de ingevulde persoonsgegevens.

 

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan onze leveranciers, in het bijzonder IT-dienstverleners, leveranciers van betalingsdiensten, boekhouders.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

In het geval dat uw persoonsgegevens worden overdragen aan een derde land (buiten de EER), zullen deze persoonsgegevens in principe enkel worden overgedragen aan derde landen die door de Europese Commissie geacht worden een “passend” beschermingsniveau te bieden (een lijst van adequate landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of als uw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende waarborgen treffen bij de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt (bijvoorbeeld de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de GDPR.

 

6. Uw rechten als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om op elk ogenblik informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden.

U kan onjuiste gegevens wijzigen en onvolledige gegevens aanvullen.

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, waardoor u mogelijk niet langer van onze dienstverlening gebruik zal kunnen maken.

U heeft het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in volgende gevallen:

a)de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

  1. b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  2. c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  3. d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

U kan vragen om uw persoonsgegevens aan uzelf of een derde over te dragen, rekening houdende met de beperkingen ter zake voorzien in de GDPR.

U heeft het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke ten onrechte werd gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, en bij direct marketing.

U kan al deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de in punt 1 vermelde contactgegevens waarbij u kopie voegt van uw identiteitskaart of paspoort opdat wij in staat zijn uw identiteit te controleren, zodat een andere persoon uw rechten niet kan uitoefenen. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw vraag behandelen. Ook bij vragen of opmerkingen m.b.t. uw persoonsgegevens of ons privacybeleid, kan u ons contacteren.

 

7. Inbreuk

Etrix BV neemt de nodige maatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Indien zich toch een inbreuk (o.a. datalek) zou voordoen met betrekking tot de persoonsgegevens, melden wij dit uiterlijk 72 uur na kennisname aan de toezichthoudende overheid vermeld in punt 9. In de melding worden alle volgens de GDPR verplichte gegevens opgenomen. Alle inbreuken, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen worden door ons gedocumenteerd.

Wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, wordt u onverwijld daarover geïnformeerd.

 

8. Periode van bewaring

Persoonsgegevens van klanten worden, gelet op de aansprakelijkheidstermijnen, bewaartermijnen van boekhoudkundige stukken en in het belang van onze klanten, gedurende tien jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Persoonsgegevens van niet-klanten worden bewaard zolang de onder punt 3 vermelde doeleinden dat vereisen.

 

9. Toezichthoudende autoriteit

Eventuele klachten kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.