Artikel 1. Toepassingsgebied van deze voorwaarden
1.1. De hierna vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Etrix BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Ringlaan 4 bus 2, met ondernemingsnummer 0774.779.481 (hierna “Etrix”) en haar professionele klanten (B2B-relaties) (hierna: “de Gebruiker”) betreffende het gebruik van de software Egnite.io, een software as a service toepassing voor verkopers die producten aanbieden op Bol.com en deze verkopers moet toelaten meer inzicht te verwerven in hun verkopen teneinde hun verkopen naar een hoger niveau te tillen (hierna: “de Software”). Door zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden bevestigt de Gebruiker een professionele klant te zijn.
1.2. De eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 2. Offertes
Elke van Etrix uitgegane aanbieding is vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Etrix een order van de Gebruiker schriftelijk aanvaardt of indien uitvoering aan een order wordt gegeven.


Artikel 3. Gebruiksrecht – dienstverlening door Etrix
3.1. De Software wordt aangeboden als een zogenaamde SaaS-oplossing: Software as a Service. Dat betekent dat de software als een dienst via internet wordt aangeboden. Etrix is nooit gehouden een fysieke drager te verstrekken met daarop in het kader van de Software ter beschikking te stellen programmatuur. Evenmin zal Etrix gehouden kunnen zijn broncodes of objectcodes te delen met de Gebruiker.
3.2. Met het oog op het gebruik van de Software verleent Etrix aan de gebruiker een niet-exclusieve, persoonlijke licentie op de Software. Deze licentie is niet-overdraagbaar langs de zijde van de Gebruiker en mag door de Gebruiker evenmin in sub-licentie worden gegeven.
3.3. De Gebruiker mag de Software uitsluitend gebruiken op de wijze die expliciet is toegestaan door Etrix, zijnde in het kader van de verkopen door de gebruiker via Bol.com.
3.4. De Gebruiker gedraagt zich bij het gebruik van Egnite steeds in overeenstemming met alle op hem van toepassing zijnde wetgeving en normen.
3.5. De Gebruiker dient al datgene te doen resp. te laten wat nodig is om een tijdige en juiste toegang tot de Software mogelijk te maken. De Gebruiker staat zelf onder meer in voor een degelijke internetverbinding en het beschikken over een Bol.com account. Het gebruik van één van volgende browsers wordt aanbevolen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Teneinde de Software te kunnen gebruiken zal de Gebruiker aan Etrix toegang moeten verlenen tot zijn Bol.com data door middel van een API key uitgereikt door Bol.com.
3.6. Het aanbieden van de Gebruiker middels een SAAS-toepassing houdt voor Etrix een inspanningsverbintenis in. Etrix zal zich inspannen om zo min mogelijk downtime te laten optreden. Etrix.com biedt geen garantie op de precieze hoeveelheid uptime.
3.7. Etrix kan wijzigingen in de inhoud, werking of omvang van de de Software aanbrengen doch zonder de essentie van de Software te wijzigen.
3.8. Tevens kan Etrix de Software geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, waarbij Etrix een dergelijke buitengebruikstelling zo kort mogelijk zal laten duren. Middels alerts zal Etrix de gebruiker van wijzigingen, onderhoud of buitengebruikstellingen op de hoogte stellen.
3.9. Etrix is niet gehouden specifiek voor een Gebruiker bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van Egnite.io te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.


Artikel 4. Beperkingen op het gebruiksrecht
4.1. De Gebruiker zal zich ervan onthouden de Software beschikbaar te maken voor derden middels verkoop, huur, het verlenen van een gebruiksrecht of op enige andere wijze.
4.2. De Gebruiker zal zich ervan onthouden de Software op enige wijze te wijzigen of trachten te wijzigen.
4.3. De Gebruiker zal zich ervan onthouden op enige wijze de broncode en onderliggende ideeën en/of algoritmes van de Software te achterhalen middels reverse engineering of anderszins.


Artikel 5. Data van de Gebruiker
5.1. De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor de data die door haar worden aangeleverd met het oog op het gebruik van de Software. De Gebruiker erkent dat het goed functioneren van de Software afhankelijk is van het invoeren van accurate data door de klant. Etrix is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde data.
5.2. De Gebruiker garandeert dat de door hem aangeleverde data (i) geen inbreuk uitmaken op recht van derden, (ii) geen virussen, malware of vergelijkbare codes bevat die schade kunnen toebrengen aan de Software, (iii) in overeenstemming is met de op hem van toepassing zijnde wetgeving, in het bijzonder de wetgeving inzake elektronisch communicatie.
5.3. Voor zoveel als nodig verleent de Gebruiker een niet-exclusief, wereldwijd, royalty-vrij gebruiksrecht aan Etrix op deze data. Dit gebruiksrecht wordt evenwel beperkt tot het gebruik met het oog op het aanleveren van de Software als SaaS-toepassing in al zijn functionaliteiten met inbegrip van het oplossen van storingen.
5.4. De Gebruiker geeft voor zoveel als nodig toestemming aan Etrix om de data te delen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van de Software, zo onder meer doch niet uitsluitend aan de leverancier van betalingsdiensten, hostingbedrijf, e.d.
5.5. In de mate dat de data van de gebruiker persoonsgegevens bevatten, worden deze door Etrix verwerkt in overeenstemming met de afzonderlijke verwerkersovereenkomst gesloten tussen Etrix en de Gebruiker.


Artikel 6. Accountbeveiliging
6.1. De gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en paswoord.
6.2. De gebruiker zal Etrix onmiddellijk in kennis stellen in geval van niet geautoriseerd gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord door een derde.


Artikel 7. Gebruiksvergoeding en betaling van de prijs
7.1. Nieuwe klanten kunnen gedurende een proefperiode van 30 dagen gratis gebruik maken van de Software. Gedurende deze proefperiode zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing. Na deze periode zal een gebruiksvergoeding worden aangerekend conform de tussen de Gebruiker en Etrix overeengekomen bijzondere voorwaarden.
7.2. De tussen de Gebruiker en Etrix middels bijzondere voorwaarden overeengekomen gebruiksvergoedingen zijn steeds vooraf betaalbaar op de zetel van Etrix. Betaling gebeurt via creditcard, bancontact of Ideal of enige andere betalingsmogelijkheid die door Etrix op haar website egnite.io beschikbaar wordt gesteld.
7.3. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest en schadevergoeding verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij laattijdige betaling zal het geheel van de schulden opvorderbaar worden, onverminderd het recht van Etrix conform artikel 11 om haar prestaties op te schorten en de account van de Gebruiker te blokkeren.


Artikel 8. Duur
8.1. Het gebruiksrecht voor Etrix wordt afgesloten per jaar of per maand naar keuze van de Gebruiker.
8.2. In beide gevallen zal de overeenkomst na afloop van de initiële periode stilzwijgend worden verlengd voor een nieuwe periode gelijk aan de initiële periode van respectievelijk één jaar of één maand behoudens indien de overeenkomst door één van de partijen werd opgezegd uiterlijk 14 dagen voor afloop van de betrokken periode per aangetekend schrijven gericht aan Etrix of per e-mail aan account@egnite.io. Daartoe ontvangt de Gebruiker die de overeenkomst niet heeft opgezegd van Etrix een betalingsuitnodiging uiterlijk 10 dagen voor de start van de nieuwe periode. De nieuwe gebruiksvergoeding is opnieuw betaalbaar voor de start van de nieuwe periode. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft Etrix het recht het account van de Gebruiker te blokkeren in toepassing van artikel 11, onverminderd het recht van Etrix zich op de stilzwijgende verlenging te beroepen en betaling te vorderen voor de nieuwe gebruiksperiode.
8.3. Opzegging van de overeenkomst kan in geen enkel geval aanleiding geven tot terugbetaling van reeds betaalde gebruiksvergoedingen.
8.4. De toepassing van artikel 1794 Burgerlijk Wetboek wordt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Etrix is uitsluitend verantwoordelijk voor de door haar gerealiseerde prestaties. Zij staat niet in voor eventuele gebreken van derden zoals eventuele andere dienstverleners die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn tussengekomen bij de prestatie.
9.2. Het gebruiken van gegevens en informatie beschikbaar gesteld via de Software gebeurt door de Gebruiker volledig op eigen risico. In geen geval is Etrix aansprakelijk voor beslissingen van de Gebruiker genomen op basis van de gegevens die verkregen worden door het gebruik van de Software.
9.3. Etrix draagt zorg voor een regelmatige back-up van maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies door de Gebruiker van diens data.
9.4. De aansprakelijkheid van Etrix wordt beperkt tot het geval van haar opzet of haar zware fout of niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.
9.5. Etrix is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
9.6. De aansprakelijkheid van Etrix is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de gebruiksvergoedingen betaald gedurende één jaar voorafgaand aan het schadegeval.

 

Artikel 10. Bijzondere bepaling betreffende split testing (“A/B testen”)
10.1. De split testing module maakt het mogelijk voor de Gebruiker om de impact op de verkopen van een verandering op zijn productpagina te evalueren. De Gebruiker die gebruik maakt van de split testing module gaat akkoord dat Etrix in naam van de Gebruiker prijzen of andere vooraf overeengekomen parameters aanpast op de productpagina van de Gebruiker op Bol.com binnen de vooraf door de Gebruiker doorgegeven grenzen en binnen de vooraf bepaalde periode.
10.2. Onverminderd de aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 9, kan Etrix in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, met inbegrip van inkomstenverliezen die het gevolg zijn van deze aanpassingen.


Artikel 11. Blokkering account
11.1. Etrix zal gerechtigd zijn de account van een klant te blokkeren in geval van:
a) Wanbetaling zoals voorzien in artikel 7.3;.
b) Gebruik van de Software in strijd met deze algemene gebruiksvoorwaarden;
c) Indien Etrix meent dat het gebruik door de Software door een gebruiker in strijd is met de wet of enige norm;
d) Indien zij daartoe op basis van een op haar van toepassing zijnde norm of enige op haar van toepassing zijnde gerechtelijke beslissing verplicht zou worden.


Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de auteursrechten, op de Software en de website egnite.io berusten bij Etrix en/of haar leveranciers. De gebruikersovereenkomst houdt op geen enkele wijze een overdracht in van enige intellectueel eigendomsrecht op de Software of egnite.io.


Artikel 13. Overdraagbaarheid
De gebruikersovereenkomst kan langs de zijde van Etrix worden overgedragen aan een andere partij. De Gebruiker zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
14.1. Op deze overeenkomst is exclusief het Belgische recht van toepassing is.
14.2. Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van deze gebruikersovereenkomst tussen Etrix en de Gebruiker is de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.